Reklamační řád pro uplatňení reklamace u predávajícího, kterým je společnosť iQparts s.r.o.

I. Obecná ustanovení a definice

Tento reklamační řád upravuje podmínky reklamace zboží, vycházejíc z Občánského zákoníku č. 40/1964 Sb. a vzahuje se na zboží, u nichž si kupujíci v záruční době uplatňuje u prodávajícího odpovědnost za vady.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího a kúpní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající je společnost iQparts s.r.o., se sídlem Wolkrova 2, 851 01 Bratislava, IČO: 50 606 107,  zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 115665/B, e-mail: shop@lcdpartner.com, tel.: +421 950 77 66 55

Kupující - spotrěbitel (fyzická osoba, která při uzavíraní a plnění spotrěbitelské  smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti), nebo

- fyzická či právnická osoba - podnikatel, který s prodávajícím uzavrěl smlouvu o koupi  tovaru nebo dodavatelskou smlouvu. Podmínky reklamace mohou být odlišné od podmínek reklamací pro spotrěbitele. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícíim – podnikatelem jsou upraveny Obchodním zákoníkem.

 

II. Záruční podmínky

Při přebírání zboží kupující nebo jím pověřená osoba, zkontroluje, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě poškození obalu kupující nebo jím pověřená osoba sepíše s dopravcem záznam o zjištěných vadách způsobených během přepravy zboží nebo odmítne převzít zboží.

V případě, že kupující převezme zboží i přes poškození obalu, prodávající nemusí uznat případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

Kupující je povinen zkontrolovat zboží při převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách.

Kupující má právo odmítnout převzetí zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou. O této skutečnosti sepíše s dopravcem záznam. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží je dodáno v množství a jakosti ve smyslu kupní smlouvy, má vlastnosti uváděné prodávajícím, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Zboží zaslané k reklamaci bude testováno pouze na chybu uvedenou kupujícím.

Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

Pokud jde o použitou věc, kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se užívaly po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
  • neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží, a to zejména, nikoliv však výlučně porušením ochranných pečetí a nálepek, testováním náhradního dílu, LCD displeje a jiných obdobných dílů nalepením na rám nebo středový kryt apod.
  • nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s obecnými zásadami,
  • přírodními živly nebo vyšší mocí


Na spotřební materiál (baterie mobilních telefonů apod.) Je poskytována omezená záruka pokrývající pouze na funkční závady.

Záručním listem je doklad o koupi zboží vystavený prodávajícím nebo prodávajícím vystaven záruční list.

Záruka začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.   

Pro uplatnení rekamace a záručních podmínek podle tohoto reklamačního řádu se přiměřeně použijí i ustanovení Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, zejména v souvislosti s trváním a podmínkami záruční doby pro kupujícího, který je spotřebitel i pro kupujícího, který je podnikatel, uvedenými v části 6. Všeobecných obchodních podmínek.

 

III. Uplatnění reklamace a reklamační řízení


V případě, že se po převzetí zboží vyskytnou v záruční době vady zboží, kupující má právo na uplatnění své reklamace.


Reklamaci lze uplatnit osobně předložením vyplněného reklamačního formuláře spolu s vadným zbožím a dokladem prokazujícím koupi zboží, v sídle prodejny (výdejním místě) nebo poštou na adrese pobočky.


Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci výrobku ve smyslu předchozího bodu a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

V případě, že jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

V případě, že je zboží prodávané za nižší cenu nebo má použité zboží vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o vyřízení reklamace, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přičemž zároveň vyzve kupujícího k převzetí výrobku nebo uplatnění jiného nároku, který mu z uplatněné reklamace přísluší. V případě, že kupující požádá o zaslání vyřízené reklamace poštou, prodávající zašle opravené zboží, vyměněno nový výrobek nebo kupní cenu na adresu kupujícího spolu s potvrzením o vyřízení reklamace.

Kupující má právo na úhradu nákladů (zejména poštovného), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

 

IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný ve znění uvedeném na webovém sídle prodávajícího www.lcdpartner.com.

Prodávající je oprávněn měnit obsah reklamačního řádu v návaznosti na změnu platné legislativy nebo obchodní politiku prodávajícího. Změny reklamačního řádu ve smyslu tohoto bodu nemají vliv na reklamace podané před účinností příslušných změn. Změny reklamačního řádu jsou účinné jejich zveřejněním na webovém sídle prodávajícího www.dielypremobily.sk.

Tento reklamační řád je platný dnem 01.01.2017 a ruší platnost všech předchozích reklamačních řádů.